Index | Home Page | Next -----------Minimal Pairs

-----------------------

sheet

cheat

shop

chop

shin

chin

she's

cheese

shoe

chew

sheep

cheap

sherry

cherry

sheep

cheap

share

chair

shoes

choose

cash

catch

cashing

catching

wash

watch

washer

watcher

washing

watching

wish

which

bush

butch

mash

match

dish

ditch

mush

much